General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
Vekâletname nasıl çıkartabilirim?
Vekâletname noterde düzenlenir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzla birlikte vekâlet vereceğiniz avukatın vekâlet bilgilerini (ad soyad, vergi dairesi, vergi numarası ve adres) temin edip, vekâleti hangi iş için kullanacağınızı notere bildirmeniz halinde, noter ihtiyacınız olan vekâletnameyi adınıza düzenler. Vekâletnameyi süreli ya da süresiz çıkartabilirsiniz. Özel yetki gereken hallerde bu yetkilerin vekâlette yer alması gerekir.
Nasıl dava açabilirim?
Dava; dava dilekçenizin yetkili ve görevli mahkemeye verilmesi, gerekli harç ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi ile açılır. Bu işlemlerin ardından dilekçeniz mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.
Hukuk davası ve ceza davası nedir?
Hukuk; özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, kamu hukuku ise devlet yönetimi ve kişilerin devletle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler.
Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?
Bir gerçek veya tüzel kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak için öncelikle suç teşkil ettiğini düşündüğümüz bir eylemin varlığı gerekmektedir. Bir eylemin suç teşkil edip etmediği ise başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere diğer özel kanunlarda fiilin suç olarak kabul edilip edilmediğine bakılarak anlaşılabilir. Suç duyurusunda bulunurken bir dilekçe ile suçun işlendiği yerdeki adliyenin müracaat savcılığına gitmek ve ibraz edilecek dilekçenin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılacak olmasına, müşteki ve şüphelinin isim-soyisim-TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının yazılmasına, suçun işlendiği yer ve zamanın belirtilmesine, hangi suçun işlendiğinin ilgili kanun hükümleri ile birlikte ifade edilmesine, açıklama kısmında sıra numarası altında maddi vakaların özetlenmesi ve vakaların gerçekliğini ortaya koymak adına somut delillerle ilişkilendirilmesine özen gösterilmelidir. Görüldüğü üzere, suç duyurusunda bulunmak birtakım hukuki bilgi ve mütalaayı gerektirdiğinden alanında uzman bir avukat marifetiyle sürecin yürütülmesinde büyük bir fayda bulunmaktadır. Bu arada basit ve gereksiz meselelerden dolayı, adli mercilerde gereksiz iş yükü oluşturacak şikayetlerden kaçınmakta fayda vardır.
Çocuklarım adına dava açabilir miyim?
Türk Medeni Kanunu’na göre; 18 yaşından küçük olanlar reşit kabul edilmeyip bu kimseler kendilerini borç altına sokan işlemleri yapamaz. Bu işlemlerin geçerliliği küçük veya kısıtlıların yasal temsilcilerinin izin veya icazetine bağlıdır. Yasal temsilciler ise veliler, vasiler ve belirli işlemin görülmesi için atanan kayyımlardır. Bu bakımdan eğer dava açacak olan kişi küçük veya kısıtlıysa, örneğin çocuksa, velisi onun adına dava açabilir ancak bir avukat marifetiyle dava açılacaksa vekâletnamede temsil olunanın da isminin yer alması gerekmektedir.
Hangi davalar arabulucuya tabidir? Arabulucuya başvurmak zorunlu mudur?
Arabuluculuk, davaya alternatif iradi bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar dilerse dava yoluna başvurmaksızın resmi bir arabulucuya başvurabilir. Bu bakımdan arabuluculuğun ihtiyari olduğu ileri sürülebilir ancak bazı davalar açısından dava öncesi arabulucuya başvurma zorunluluğu mevcuttur. Bunlar; iş davaları açısından işe iade davası, işçi veya işveren alacağı davası ve manevi tazminat davaları olup iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı davalar yahut sosyal güvenlik sigortasına ilişkin davalarda arabulucuya başvurma zorunluluğu yoktur ancak denildiği üzere taraflar dilerse dava öncesi veya davadan sonra her zaman arabulucuya başvurabilir, hatta arabulucuya başvurmaksızın kendi aralarında anlaşarak sulh olabilirler. Ticari davalar açısından ise mutlak veya nisbi ticari sayılan ticari dava niteliğindeki her türlü alacak veya tazminat davalarında zorunlu olarak dava öncesi arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Son olarak; henüz yürürlüğe girmese de 20/03/2020 tarihli HMK ve Bazı Kanunlarda Yapılacak Değişikliklere İlişkin Kanun Teklifi ile kanun yürürlüğe girdikten sonra tüketici hakem heyetine ilişkin uyuşmazlıklar ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un md.73/1 ve md.74 hükmünde bahsi geçen davalar haricindeki tüm tüketici davalarına yönelik olarak da arabulucuya başvuru şartı getirilmesi gündeme gelecektir.
Avukata vekâletname verdikten sonra davamı takip etmek zorunda mıyım?
Hukuk davalarında avukatınız ile yapacağınız sözleşme kapsamında vekâlet düzenlendikten sonra, avukatınız davanızı takip edecektir. Davayı takip zorunda değilsiniz. Ancak arzu ederseniz davanızı avukatınızla birlikte takip edebilirsiniz. Ceza davalarında, avukatınızla birlikte davanızı takip etmeniz menfaatinize olacaktır. Ancak duruşmalara gitmek istemediğinize ilişkin mahkemeden karar alırsanız. Ceza davalarına gitmeyebilirsiniz.
Maddi imkânım elvermediği halde dava açabilir miyim? Yargılama harç ve masraflarından sorumluluğum olur mu? Davanın ne kadar masrafı olur?
Bir kişi maddi imkânı elvermese dahi adli yardım hükümlerinden yararlanmak suretiyle dava açabilir veya icra takibi başlatabilir. Bunun için yasal yollara müracaat etmekte haklı olduğunu ve elindeki delillerle davanın lehine sonuçlanacağını muhtemel olarak göstermekle birlikte ayrıca yargılama harç ve masraflarını karşılayamayacak ölçüde maddi durumunun elverişli olmadığını ispatlayarak adli yardım talebinde bulunabilir. Usulen, ilgili şehirdeki baronun adli yardım bürosuna doğrudan başvurulabileceği gibi, davasını beraber yürütmek istediği bir avukat aracılığıyla veya kendi başına görevli ve yetkili mahkemeden talepte bulunabilir. Davanın açılması sırasında yargılama harcı alınmasa da cüz’i miktarda gider avansı alınır. Mahkeme adli yardıma ilişkin şartların gerçekleştiği kanaatine varır ve talebi kabul ederse davacı adli yardımdan yararlanır, talebin reddi halinde ise başlangıçta ödenmeyen harcın ikmal edilmesi gerekir.
Avukata danışmak ücrete tabi midir?
Avukata sözlü veya yazılı danışmak ücrete tabidir. Avukatlar ücretsiz iş yapamaz. Ücretsiz iş yapmaları halinde bu durumu yetkili mercilere bildirmek zorundadırlar. Avukatlık Kanunu hükümlerine riayet etmek koşuluyla müvekkilleriyle ücret sözleşmesi yaparlar.
Dava hangi aşamalardan geçer?
Dava aşamaları kısaca şu şekildedir:

-Dilekçeler Aşaması: Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinden oluşur. Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda ise dava dilekçesi ve cevap dilekçesi aşamalarından oluşur.

-Ön İnceleme Aşaması: Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

-Tahkikat Aşaması: Bu aşamada artık tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmaları ve toplanan delilleri birlikte incelenir.

-Sözlü Yargılama Aşaması: Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.

-Hüküm: Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir.

Hükümden sonra istinaf ve temyiz aşamaları mevcuttur.

İşten çıkartıldım. Ne yapmam gerekir?
4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışan bir işçinin iş sözleşmesi işvereni tarafından haksız yere feshedilirse, ihtarname gönderip haklarınızı talep edebilirsiniz. Haklarınız ödenmezse, bağlı bulunduğunuz yerdeki Adliyeler içerisinde bulunan Arabuluculuk Bürosuna müracaat ederek, haklarınızı talep etmeniz yasal bir zorunluluktur. Arabulucu nezaretinde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmazsa bu durumda iş mahkemeleri nezdinde dava açıp yasal haklarınızı arayabilirsiniz. Noterden bir ihtarname çekerek ihtarnamede işten çıkarıldığınızı, bu süreçte sizin bir kusurunuzun bulunmadığını ifade edebilir ve ödenmemiş haklarınızı talep edebilirsiniz. Ardından işe iade davası şartları sağlanıyor ise işe iade davası açabilir. İşe iade davanız lehinize sonuçlanır ve işvereniniz sizi işe başlatmazsa 8 aya kadar ve çalışamadığınız süreler için de 4 aya kadar olmak üzere toplamda 12 aya kadar ücretiniz tutarında tazminata hak kazanabilirsiniz. Ardından ödenmemiş kıdem, ihbar tazminatı, genel tatil/bayram ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi işçilik alacaklarınız için dava açabilirsiniz veya işe iade davası açmaksızın işçilik alacaklarınız için dava açabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak işyerinde bir mobbing ile karşılaştıysanız kişilik haklarının ihlalinden bahisle; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’na dayalı maddi ve manevi tazminat davası açabilir ayrıca şartları dahilinde İş Kanunu m.5’e dayalı olarak ayrımcılık tazminatı talep edebilirsiniz.
Aldığım mal ve hizmet ayıplıysa buna karşı sahip olduğum haklar nelerdir?
Ayıplı mal ve hizmet konusu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. ve 13. maddesinde tanımlanmıştır. Bir mal veya hizmet ayıplıysa, tüketicinin ücretsiz onarım, ayıpsız misliyle değiştirme, bedelde indirim, sözleşmeden dönme seçimlik hakları mevcuttur. Satıcı için orantısız güçlükleri doğurmamak kaydıyla ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değiştirme hakkı serbestçe kullanılabilir ancak bu hakların kullanılması satıcı açısından orantısız güçlükleri doğuracaksa örneğin onarım masrafı neredeyse malın bedeline yakınsa bu sefer diğer iki seçimlik hak kullanılabilir. İlk olarak ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değiştirme hakkı kullanılıp tüketicinin talebini satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde, konut ve tatil amaçlı taşınmazlar açısından ise altmış iş günü içinde yerine getirilmemesi halinde bedelde indirim ve sözleşmeden dönme hakları kullanılabilir. Ayıplı hizmet bakımından da aynı bilgiler geçerli olup tek fark hizmetler yönünden herhangi bir süre ayrımı olmaksızın 30 işgünü içerisinde ücretsiz onarım veya ayıpsız hizmetin yerine getirilmemesi halinde bedelde indirim ve sözleşmeden dönme seçimlik haklarının kullanılabilir olmasıdır. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Eşim ve/veya babam, bilgimiz dışında piyasaya borçlanıyor. Bunu nasıl engelleyebilirim?
Aile üyeniz babanız veya eşiniz borca batık bir hayat sürüyor ve bunun önüne geçemiyorsa bu durumda borçlandırıcı işlemlerde bulunmasının ve aileye vereceği olası zararların önüne geçmek için mahkemeye müracaat ederek, bu işlemler için kısıtlanması ve kendisine yasal bir temsilci tayin edebilirsiniz.
Babam, annem veya kendisinden bana miras kalacak kişi, yaşlı ve tam sağlıklı karar veremiyor. Benim miras hakkımı ortadan kaldıracak işlemler yapmasının önüne nasıl geçebilirim?
İleride miras hakkından istifade edeceğiniz kişinin akli melekeleri yerinde değilse, sağlıklı karar veremiyor, mal varlığını, sağlık vs. sebepler nedeniyle idare edemiyorsa; bu durumda mahkemeye müracaat ederek ilgili kişiye yasal temsilci tayin edebilirsiniz.
Eşim boşanma davası açtı. Ama bu arada da birlikte edindiğimiz malları tanıdık akraba eş dost üzerine kaçırmaya başladı ne yapmalıyım?
Hakkınızda bir boşanma davası açılmışsa ilgili malların devrinin önlenmesi için ilgili mahkemeden tedbir kararı talep etmenizde fayda vardır.
Evliyim, oturduğumuz bir evimiz var. Eşimin bu evi benden habersiz satmasından korkuyorum. Ya da borçlanıp üzerine haciz koydurmasından vs. endişe ediyorum. İlk olarak acilen ne yapmalıyım?
İlk etapta oturduğunuz konutun aile konutu olduğuna ilişkin tapu kaydına şerh koydurmanız gerekir.
Bir arkadaşıma borç verdim ya da iş yaptım, elimde çeki, senedi var. Bu alacağımı en hızlı nasıl tahsil edebilirim?
Elinizde bir çek veya senet varsa alacağınızı hızlıca tahsil etmek için mahkemeye müracaat ederek ihtiyati haciz kararı alabilirsiniz. Maksimum bir hafta içerisinde karar alıp, bu kararı icraya koyduğunuzda, ilgili şahsın tüm malvarlığını araştırıp icra marifetiyle alacağınızın tahsilini kolaylaştırma imkânınız vardır. Ancak bu durumda mahkemeden karar almadan önce alacağın %15’i oranında teminat yatırmanız gerekir. Bu teminatı sonradan takip kesinleştiğinde iade alabilirsiniz.
Elimde çek senet var ancak ihtiyati haciz kararı alacak teminatı bulamıyorum. Bu durumda en hızlı alacağımı nasıl tahsil edebilirim?
Şayet alacağınızı tahsil etmekte yeterli teminat miktarını bulamıyorsanız bu durumda normal bir icra takibi yapıp borçlu/lara tebligat göndermeniz gerekir. Tebligat yapıldıktan sonra, borçlunun malvarlığını haczedebilirsiniz. Ancak bu durumda tebligatın muhataba gidip dönmesi vs, normal bir büyükşehirde icra dairelerindeki yoğunluğu da göz önüne alırsanız tahmini 1 aylık bir süreyi bulur.
Bir arkadaşım yardımcı oldu bir icra takibi yaptım. Borçlunun arabasına dosyadan haciz konuldu. Bu haciz dosya açık kaldığı müddetçe devam eder mi?
İcra İflas Kanunu gereğince menkul hacizleri 6 ay içerisinde satış istenmezse düşer. Bu durumda sizden sonra gelen hacizler varsa onlar öne geçer. Sizin yeniden haciz koymanız halinde siz en son sırada yer alırsınız. Peki bunun önüne nasıl gerebilirsiniz? Haciz nasıl düşmez? Dosyaya satış avansı yatırıp satış istemeniz halinde aracın üzerine koyduğunuz haciz düşmez.
Gayrimenkul hacizleri ne zaman düşer?
İcra iflas Kanunu hükümleri gereğince gayrimenkullere konulan hacizler 1 yıl içerisinde satış istenmediğinde düşer. Bunun önüne ilgili dosyaya satış isteyip satış avansı yatırılmasıyla geçilir. Dosyaya satış avansı yatırmanız halinde sizin hacziniz bulunduğu sırayı muhafaza eder. Sizden önce haczi olup da satış avansı yatırmayan başka alacaklılar varsa, onların haczi düşer ve siz öne geçmiş olursunuz.
Bir alacağımı tahsil etmek için icra takibi başlattım ancak borçlu kendince önlem alarak adına kayıtlı işyerini bir akrabasının üzerine kaçırdı. Şimdi adına kayıtlı bir malvarlığı yok ne yapabilirim?
Bir avukattan hukuki destek alarak tasarrufun iptali davası açma şartlarını sağlıyorsa alacağınızı tahsil etme imkânı bulabilirsiniz.
Eşimle anlaşamıyorum. Müşterek çocuklarımız var. Ben ev hanımıyım, çocukların velayetini alabilir miyim? Nafaka ve tazminat alabilir miyim? Ayrıca evlendikten sonra malvarlıklarımız var bunlardan hakkımı alabilir miyim?
Boşanma davalarında, kusurlu olan eş, diğer eşin talebi doğrultusunda, nafaka, tazminat (maddi manevi) ödemekle yükümlü olur. Ayrıca eşler evlilik birliği boyunca elde etmiş oldukları malları da mal paylaşım davasıyla mahkemece eşler arasında hakları nispetinde mal paylaşımının tasfiyesine karar verilir. Ayrıca müşterek çocuklar açısından davadaki tarafların durumuna göre mahkeme velayetin kime verileceğini tayin eder. Eşlerin kusur durumu mahkemece dikkate alınır.
Duruşmaya mazeretsiz girmezsem ne olur?
Hukuk davasıysa davanız düşer ve işlemden kaldırılır. 3 ay içerisinde davanızı yenilemezseniz davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Ceza davasına katılmazsanız ceza davaları re’sen yürür. Ancak savunmanız veya ifadenizin alınmasını gerektiren bir durum olursa mahkeme hakkınızda zorla getirme kararı verir.
Tanık olarak bir dosyaya bildirildim ama benim bilgim yok, gitmek de istemiyorum? Beni zorla mahkemeye götürürler mi?
Bir dava dosyasında tanık olarak bildirilmişseniz duruşmaya gitmek zorundasınız. Duruşmaya gitmemeniz duruşmanın ertelenmesine sebebiyet verir ve iş gücü kaybına sebebiyet verir. Hukuk davalarında taraflar dinlenmenizde ısrarcı olursa, ceza davalarında ise her halükârda duruşmada tanıklığınıza müracaat edilecektir. Aksi halde hakkınızda zorla getirme kararı verilir.

 

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!