General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular
Vekâletname nasıl çıkartabilirim?
Vekâletname noterde düzenlenir. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzla birlikte vekâlet vereceğiniz avukatın vekâlet bilgilerini (ad soyad, vergi dairesi, vergi numarası ve adres) temin edip, vekâleti hangi iş için kullanacağınızı notere bildirmeniz halinde, noter ihtiyacınız olan vekâletnameyi adınıza düzenler. Vekâletnameyi süreli ya da süresiz çıkartabilirsiniz. Özel yetki gereken hallerde bu yetkilerin vekâlette yer alması gerekir.
Nasıl dava açabilirim?
Dava; dava dilekçenizin yetkili ve görevli mahkemeye verilmesi, gerekli harç ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi ile açılır. Bu işlemlerin ardından dilekçeniz mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.
Hukuk davası ve ceza davası nedir?
Hukuk; özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, kamu hukuku ise devlet yönetimi ve kişilerin devletle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler.
Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?
Bir gerçek veya tüzel kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak için öncelikle suç teşkil ettiğini düşündüğümüz bir eylemin varlığı gerekmektedir. Bir eylemin suç teşkil edip etmediği ise başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere diğer özel kanunlarda fiilin suç olarak kabul edilip edilmediğine bakılarak anlaşılabilir. Suç duyurusunda bulunurken bir dilekçe ile suçun işlendiği yerdeki adliyenin müracaat savcılığına gitmek ve ibraz edilecek dilekçenin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılacak olmasına, müşteki ve şüphelinin isim-soyisim-TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının yazılmasına, suçun işlendiği yer ve zamanın belirtilmesine, hangi suçun işlendiğinin ilgili kanun hükümleri ile birlikte ifade edilmesine, açıklama kısmında sıra numarası altında maddi vakaların özetlenmesi ve vakaların gerçekliğini ortaya koymak adına somut delillerle ilişkilendirilmesine özen gösterilmelidir. Görüldüğü üzere, suç duyurusunda bulunmak birtakım hukuki bilgi ve mütalaayı gerektirdiğinden alanında uzman bir avukat marifetiyle sürecin yürütülmesinde büyük bir fayda bulunmaktadır. Bu arada basit ve gereksiz meselelerden dolayı, adli mercilerde gereksiz iş yükü oluşturacak şikayetlerden kaçınmakta fayda vardır.
Avukata vekâletname verdikten sonra davamı takip etmek zorunda mıyım?
Hukuk davalarında avukatınız ile yapacağınız sözleşme kapsamında vekâlet düzenlendikten sonra, avukatınız davanızı takip edecektir. Davayı takip zorunda değilsiniz. Ancak arzu ederseniz davanızı avukatınızla birlikte takip edebilirsiniz. Ceza davalarında, avukatınızla birlikte davanızı takip etmeniz menfaatinize olacaktır. Ancak duruşmalara gitmek istemediğinize ilişkin mahkemeden karar alırsanız. Ceza davalarına gitmeyebilirsiniz.
Maddi imkânım elvermediği halde dava açabilir miyim? Yargılama harç ve masraflarından sorumluluğum olur mu? Davanın ne kadar masrafı olur?
Bir kişi maddi imkânı elvermese dahi adli yardım hükümlerinden yararlanmak suretiyle dava açabilir veya icra takibi başlatabilir. Bunun için yasal yollara müracaat etmekte haklı olduğunu ve elindeki delillerle davanın lehine sonuçlanacağını muhtemel olarak göstermekle birlikte ayrıca yargılama harç ve masraflarını karşılayamayacak ölçüde maddi durumunun elverişli olmadığını ispatlayarak adli yardım talebinde bulunabilir. Usulen, ilgili şehirdeki baronun adli yardım bürosuna doğrudan başvurulabileceği gibi, davasını beraber yürütmek istediği bir avukat aracılığıyla veya kendi başına görevli ve yetkili mahkemeden talepte bulunabilir. Davanın açılması sırasında yargılama harcı alınmasa da cüz’i miktarda gider avansı alınır. Mahkeme adli yardıma ilişkin şartların gerçekleştiği kanaatine varır ve talebi kabul ederse davacı adli yardımdan yararlanır, talebin reddi halinde ise başlangıçta ödenmeyen harcın ikmal edilmesi gerekir.
Avukata danışmak ücrete tabi midir?
Avukata sözlü veya yazılı danışmak ücrete tabidir. Avukatlar ücretsiz iş yapamaz. Ücretsiz iş yapmaları halinde bu durumu yetkili mercilere bildirmek zorundadırlar. Avukatlık Kanunu hükümlerine riayet etmek koşuluyla müvekkilleriyle ücret sözleşmesi yaparlar.
Dava hangi aşamalardan geçer?
Dava aşamaları kısaca şu şekildedir:

-Dilekçeler Aşaması: Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinden oluşur. Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda ise dava dilekçesi ve cevap dilekçesi aşamalarından oluşur.

-Ön İnceleme Aşaması: Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

-Tahkikat Aşaması: Bu aşamada artık tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmaları ve toplanan delilleri birlikte incelenir.

-Sözlü Yargılama Aşaması: Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir.

-Hüküm: Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir.

Hükümden sonra istinaf ve temyiz aşamaları mevcuttur.

Aldığım mal ve hizmet ayıplıysa buna karşı sahip olduğum haklar nelerdir?
Ayıplı mal ve hizmet konusu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. ve 13. maddesinde tanımlanmıştır. Bir mal veya hizmet ayıplıysa, tüketicinin ücretsiz onarım, ayıpsız misliyle değiştirme, bedelde indirim, sözleşmeden dönme seçimlik hakları mevcuttur. Satıcı için orantısız güçlükleri doğurmamak kaydıyla ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değiştirme hakkı serbestçe kullanılabilir ancak bu hakların kullanılması satıcı açısından orantısız güçlükleri doğuracaksa örneğin onarım masrafı neredeyse malın bedeline yakınsa bu sefer diğer iki seçimlik hak kullanılabilir. İlk olarak ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değiştirme hakkı kullanılıp tüketicinin talebini satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde, konut ve tatil amaçlı taşınmazlar açısından ise altmış iş günü içinde yerine getirilmemesi halinde bedelde indirim ve sözleşmeden dönme hakları kullanılabilir. Ayıplı hizmet bakımından da aynı bilgiler geçerli olup tek fark hizmetler yönünden herhangi bir süre ayrımı olmaksızın 30 işgünü içerisinde ücretsiz onarım veya ayıpsız hizmetin yerine getirilmemesi halinde bedelde indirim ve sözleşmeden dönme seçimlik haklarının kullanılabilir olmasıdır. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Babam, annem veya kendisinden bana miras kalacak kişi, yaşlı ve tam sağlıklı karar veremiyor. Benim miras hakkımı ortadan kaldıracak işlemler yapmasının önüne nasıl geçebilirim?
İleride miras hakkından istifade edeceğiniz kişinin akli melekeleri yerinde değilse, sağlıklı karar veremiyor, mal varlığını, sağlık vs. sebepler nedeniyle idare edemiyorsa; bu durumda mahkemeye müracaat ederek ilgili kişiye yasal temsilci tayin edebilirsiniz.
Duruşmaya mazeretsiz girmezsem ne olur?
Hukuk davasıysa davanız düşer ve işlemden kaldırılır. 3 ay içerisinde davanızı yenilemezseniz davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Ceza davasına katılmazsanız ceza davaları re’sen yürür. Ancak savunmanız veya ifadenizin alınmasını gerektiren bir durum olursa mahkeme hakkınızda zorla getirme kararı verir.
Tanık olarak bir dosyaya bildirildim ama benim bilgim yok, gitmek de istemiyorum? Beni zorla mahkemeye götürürler mi?
Bir dava dosyasında tanık olarak bildirilmişseniz duruşmaya gitmek zorundasınız. Duruşmaya gitmemeniz duruşmanın ertelenmesine sebebiyet verir ve iş gücü kaybına sebebiyet verir. Hukuk davalarında taraflar dinlenmenizde ısrarcı olursa, ceza davalarında ise her halükârda duruşmada tanıklığınıza müracaat edilecektir. Aksi halde hakkınızda zorla getirme kararı verilir.
Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.